Rasmus Handberg

Astronomer, Software Developer...

Matlab

Herunder er samlet nogen af de funktioner jeg har skrevet til Matlab.

Generelle

[matlab] Gauss

Beregner Gauss-funktion.

y = Gauss(x, my, sigma)
$$ y(x) = \frac{1}{\sqrt{2 \pi \sigma}} e^{-\frac{(x-X)^2}{2 \sigma^2}} $$

[matlab] FilesInFolder

Returnerer liste over filnavne i en bestemt mappe, eventuelt med en bestemt endelse.

filenames = FilesInFolder(folder)
filenames = FilesInFolder(folder, extenstion)
extension kan være et cell-array med flere værdier.
Eksempel:
filenames = FilesInFolder('C:\work', {'.txt','.m'})
filenames vil nu indeholde en liste over alle filer i mappen C:\work der har endelsen .txt eller .m.

[matlab] MatMax

Beregner den maksimale værdi af matrice og returnerer maksimums-værdi og den tilhørende position.

maximum = MatMax(A)
maximum er en vektor med max-værdien, række-index og søjle-index.
Hvis du bare vil have den maksimale værdi, og ikke den tilhørende position kan du istedet bruge stadard funktionen max(max(A)).

Fysik

[matlab] StatScrodinger

Beregner løsninger til den stationære Scrödinger-ligning:
H*psi=E*psi
[E, Psi] = StatScrodinger(x, V, NrEig)
De tre argumenter er to vektorer der angiver x-aksen, potentialet V og Antallet af egenværdier/vektorer der skal beregnes.
I udregningerne benyttes der sparse-matricer for at lette regne-byrden.

[matlab] camas

Bruger ophobningsloven til at beregne usikkerhederne på et arbitrært udtryk hvis de enkelte variabler der indgår har usikkerheder behæftet.
[mean, stdev] = camas('(3*x^2)/t','t',[200,300],[15,18],'x',[23,17],[2,3])
Det skal bemærkes at denne kun vil give rigtige resultater hvis ophobningsloven gælder, dvs. hvis variablerne er ukorrelerede.

Astronomi

Simpel Fotometri-pakke v1.0

[matlab] JulianDay

Konverter dato til JulianDay.

JD = JulianDay(year, month, day, hours, minutes, seconds)

[matlab] fromJulianDay

Konverterer JulianDay til dato.

dateStruct = fromJulianDay(JD)

[matlab] FitsHeader

Henter værdien fra headeren i en FITS-fil tilknyttet et bestemt keyword.

value = FitsHeader(file, keyword)
value = FitsHeader(info, keyword)
[value, comment] = FitsHeader(...)

Funktionen kan kaldes både med stien til filen i form af en tekststreng, eller direkte med et FitsInfo-objekt lavet med fitsinfo-kommandoen. keyword er keywordet i form af en tekststreng.
value vil så indeholde værdien og comment vil indeholde en eventuel kommentar tilknyttet keywordet.